Algemeen

Veilingen zijn schriftelijk en uitsluitend voor leden.

 
Wanneer

Er worden zes veilingen per jaar gehouden, iedere bijeenkomst een veiling en één tijdens de zomer.

 
Bieden

Biedingen worden per email of per post gestuurd aan de veilingmeester, L.B. Vosse. De sluitingstermijn is de eerste zaterdag volgend op de bijeenkomst om 12.00 uur centraal Europese tijd.


De prijzen zijn inzetprijzen, gewoonlijk de cataloguswaarde van de zegel of het poststuk. Biedingen lager dan de inzetprijs worden niet geaccepteerd. Inzetprijzen worden door de veilingmeester in overleg met de inzender vastgesteld. De volgende biedstappen worden gehanteerd:


van   tot10  euros0,50
van 10   tot 20 1,00
van 20   tot 50 2,00
van 50   tot 100 5,00
van 100   tot 300 10,00
van 300   tot 500 25,00
boven 500    50,00

De kavels worden aan de hoogste bieder toegewezen, één stap boven het bod van de onderbieder. Bij gelijke biedingen geldt de volgorde van binnenkomst.

 
Kijkdagen

U kunt de kavels tijdens de bijeenkomsten bekijken. Scans van dure kavels kunt U vinden op de website of bij de veilingmeester opvragen. Er zijn geen kijkmogelijkheden voor de zomerveiling.

 
Provisie

Kopers betalen geen provisie, verzendkosten zijn voor rekening van de koper.


Aankopen boven € 75,-- worden zowel verzekerd als aangetekend verstuurd, tenzij andere afspraken gemaakt zijn.


Verkopers betalen 7 % provisie.

 
Betaling en eigendom

Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de kavels te geschieden.


Het eigendomsrecht van de gekochte kavels gaat na ontvangst van betaling over op de koper.

 
Reclame

Bij onjuiste omschrijving heeft de koper het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de kavels te reclameren. Na deze periode is geen reclame meer mogelijk.


Indien een koper twijfelt aan de echtheid van een door hem gekocht kavel, dan dient hij dit binnen 14 dagen aan de veilingmeester te melden. De koper kan vervolgens de veilingmeester verzoeken het kavel te laten keuren.


Wanneer de keuringscommissie van mening is dat het kavel echt is, dan komen de kosten voor rekening van de koper, betreft het een gehele of gedeeltelijke vervalsing, dan komen de kosten voor rekening van Dai Nippon. Herkeuring is slechts mogelijk voor kavels met een inzetprijs van tenminste € 100,--.

 
Verkopen

Het te veilen materiaal dient ongeveer 2 maanden voor de veiling bij de veilingmeester ingeleverd te worden.


Het materiaal moet betrekking hebben op de verzamelgebieden van Dai Nippon. Materiaal van de Japanse bezetting buiten Nederlands-Indië wordt over het algemeen ook geaccepteerd.


Ingezonden materiaal dient vergezeld te gaan van een beschrijving, w.o. een catalogusnummer. Het liefst in een Word bestand.


Kavels worden door de veilingmeester op beschrijving en kwaliteit gecontroleerd. Vervalsingen en materiaal met ernstige gebreken worden niet geaccepteerd.


Betaling van verkochte kavels geschiedt niet later dan twee maanden na de veiling. Dit kan verlengd worden indien een keuring is aangevraagd.

 
Overige informatie

Overige informatie treft U aan onder Administratie / Veilingreglement.

Original content © 2009 Dai Nippon. All rights reserved. Contact the Webmaster with any technical problems or comments.